کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران)

رسانه ها در ایران, تا چه اندازه توانسته اند نقش حرفه اي خود را با توجه به الزامات دنياي جديد و با استقلال نسبي از كانون هاي قدرت پيگيري كنند؟ و چقدر ایدئولوژی حاکم در این زمینه تاثیر گذار بوده است ؟

میهمانان برنامه : مریم مرادی ـ حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
با اجرای : مریم پورحسینی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *