گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 دسامبر 2016

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور پرشور اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید این جلسه همراه بود با سخنرانیهای متنوع که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم زرین تاج الیاسی : مشاغل ثبت نشده  زنان در ایران

اقای محمد فرجاد : بیمه و حقوق کارگران در ایران

اقای فرداد عسگری : شعر خوانی 

خانم ازاده امیری : اعتراضات و اعتصابات فرهنگیان و نتایج آن ها

بخش پایانی : پرسش و پاسخ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *