گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 29 ژانویه 2017

جلسه سخنرانی اعضای  کمیته دفاع از حقوق زنان  در تاریخ 2۹ ژانویه 2017 ساعت 18 بوقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک  برگزار گردید ٬این جلسه همراه بود با سخنرانیهای اعضای کمیته با موضوع نقض حقوق زنان به طرق مختلف  که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.
خانم زرین تاج الیاسی : گزارش خبری ماهیانه کمیته زنان

خانم مریم مرادی : ایران پشت در های کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

خانم لیدا اشجعی اسالمی : تبعات بازنشستگی 20 ساله زنان و کمر خمیده صندوق‌های بازنشستگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *