حلقه محاصره به دور سلیمانی تنگتر میشود


اسناد دولتی که در ایالات متحده انتشار یافت، از ابعاد دخالت های نظامی حکومت ایران در نزاع های مسلحانه در عراق پرده بر می دارد و نشان می دهد که یکی از هدف های عمده رژیم ایران، ضربه زدن به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بوده است.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، در اسناد منتشر شده آمده است که حکومت ایران عوامل دست نشانده خود در عراق را تعلیم جنگی می داد تا شیوه های آسیب رساندن به سربازان آمریکایی را فراگیرند.

در اسناد طبقه بندی شده آمریکایی که دوران محرمانه بودن آن ها به پایان رسیده و در این هفته آزاد شده، از جمله آمده است که بسیاری از رزمندگان شیعه عراقی که به اسارت نیروهای آمریکایی درآمدند، در بازپرسی اعتراف کردند که توسط ماموران سپاه پاسداران تعلیم جنگی دیده بودند.

مقامات حکومت ایران در گذشته بارها به صورت غیرمستقیم، اجرای این شیوه را مورد تائید قرار داده بودند. ولی این نخستین بار است که اسناد ارتش آمریکا در این زمینه رونمایی می شود.

آگاهان سیاسی می گویند که افشای این واقعیت ها، دولت پرزیدنت ترامپ را در پایان بخشیدن به عملیات دخالت جویانه رژیم ایران در کشورهای منطقه مصمم تر می سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *