گروگان آمریکايی؛ سکوت بیرحمانه رژیم ایران


دولت آمریکا به حکومت ایران بگوید سکوت درباره پدرم دیگر قابل قبول نیست

سارا لوینسون، دختر باب لوینسون گروگان آمریکایی که مدت ۱۱ سال از ناپدید شدن او در ایران می‌گذرد، در مقاله ای در نشریه اینترنتی هیل از مقامات آمریکا بازگرداندن پدرش به وطن را درخواست کرده است.

به گزارش صدای آمریکا، سارا لوینسون می نویسد، پس از یازده سال رنج و عذاب برای من و خانواده و مهمتر از همه برای پدرم، مطمئن نیستم چگونه می‌توانم حکومت ایران را متقاعد به آزادی پدرم و دولت آمریکا را متقاعد به تلاش برای آزادی او کنم.

وی می افزاید، همه به پیچیدگی روابط آمریکا و رژیم ایران واقفیم، ولی طی یازده سال گذشته وضعیت پدر من به عنوان یک وطن پرست که حین انجام خدمت، توسط حکومت ایران به اسارت گرفته شد، اولویتی نیافته است.

سارا لوینسون در پایان می گوید باید پیامی قابل رؤیت از جانب دولت آمریکا مبنی بر این که ما دیگر به وضعیت موجود رضایت نخواهیم داد، و سکوت بی رحمانه مقامات حکومت ایران دیگر قابل قبول نیست، وجود داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *