احضار سفیر دانمارک و دستور روحانی برای بررسی اتهام طراحی ترور در کپنهاک

در واکنش به اتهام دانمارک به جمهوری اسلامی برای طراحی یک ترور در خاک آن کشور و پس از احضار سفیر ایران در کپنهاک، وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه سفیر دانمارک را احضار کرد.