در آمریکای مرکزی هزاران پناهجو از طریق مکزیک به سوی آمریکا روان هستند