فراخوان جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۳۰ مارس ۲۰۱۹

کمیته آموزش و پژوهش برگزار میکند:

موضوع جلسه

شرح و بررسی هدف 12 سند 2030 یونسکو:تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار

میهمانان جلسه

نیلوفر ایمانیان -فاطمه رضایی -شبنم رضاوند

بدینوسیله از کلیه فعالان حقوق بشر، مسئولین و اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، دعوت میگردد، تا ضمن مشارکت فعالانه در این جلسه، درباره اهمیت موضوع و ارائه راهکارهای عملی پیرامون آن، به بحث و تبادل نظر موثر پرداخته شود .  

زمان برگزاری : شنبه  ۳۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ۱۵ بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : فضای مجازی پالتاک، اتاق
کمیته آموزش
و پژوهش

: paltalk

View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanune Defa Az Hoghoghe Bashare Iran Amozesh

مسئول  جلسه :
مریم مرادی   

منشی جلسه : محمد
گلستانجو  

مسئول صدا و تدوین : ابوالفضل
پرویزی

ادمین های جلسه : معصومه  توکلی، ابوالفضل
پرویزی،  تقی صیاد مصطفی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش