مدرسان دانشگاه در افغانستان پس از ۱۴ روز به اعتصاب خاتمه دادند