برنامه صد و هشتاد رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 20

Continue reading برنامه صد و هشتاد رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 20

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی زلزله های مکرر در ایران) به تاریخ 2017 / 01/ 17

Continue reading دریچه ای رو به اگاهی (بررسی زلزله های مکرر در ایران) به تاریخ 2017 / 01/ 17

برنامه صد و هفتاد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 17

Continue reading برنامه صد و هفتاد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 17

برنامه صد و هفتاد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 13

Continue reading برنامه صد و هفتاد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 13

برنامه صد و هفتاد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 10

Continue reading برنامه صد و هفتاد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 10

برنامه صد و هفتاد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 06

Continue reading برنامه صد و هفتاد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 06

برنامه صد و هفتاد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 03

Continue reading برنامه صد و هفتاد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 03

برنامه صد و هفتاد و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2016 / 12/ 30

Continue reading برنامه صد و هفتاد و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2016 / 12/ 30

برنامه صد و هفتاد و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2016 / 12/ 27

Continue reading برنامه صد و هفتاد و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2016 / 12/ 27

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

درپي فراخوان صادره ، 19 ژانویه و در فضاي مجازي پالتاك جلسه ماهانه كميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو رأس ساعت 20 به وقت اروپاي مركزي برگزار شد که با استقبال فراواني روبه رو گرديد و در نتيجه مشاركت همكاران و همراهي ميهمانان اين جلسه را در بر داشت، ميهماناني از اقسا نقاط جهان و به ويژه كشور عزيزمان ايران و همچنين جمعی از همكاران ، فعالان و مدافعان حقوق بشرکه به سمع و نظر شما عزیزان میرسد در این جلسه سخنرانان به موضوعات مختلفی پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

Continue reading گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017